uśmiechnięta

23 teksty – auto­rem jest uśmie­chnięta.

Te­raz w końcu chce zacząć żyć, a kon­sekwen­cja­mi zajmę się później. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 18 lutego 2011, 14:39

Do­piero w chwi­lach cho­ler­ne­go smut­ku al­bo og­romne­go szczęścia, do­wiadu­jemy się ile dla ko­goś znaczy­my i kto jest naszym praw­dzi­wym przyjacielem. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 28 grudnia 2010, 17:39

Za­mykające się po­wieki, przytłoczo­ne ciężarem nies­pełnionych marzeń. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 19 grudnia 2010, 16:00

Swój świat widzę do góry nogami. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 12 grudnia 2010, 20:51

Gwiaz­dy są marze­niami wy­pełniający­mi całe niebo. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 25 listopada 2010, 17:10

Zam­knij oczy i w jed­nej chwi­li miej wszys­tko cze­go tyl­ko zapragniesz. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 1 listopada 2010, 11:39

Nig­dy nie za­pomnę je­go dużych, brązo­wych oczu i dołków, które ma­lowały się przy każdym uśmie­chu. Miał coś w so­bie. Coś niez­wykłego i po­ciągające­go. Gdy pat­rzyłam na niego, nie mogłam wprost oder­wać wzroku. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 21 października 2010, 15:41

Przejść przez życie z uśmie­chem na twarzy, śmiejąc się z wyz­wań ja­kie mu­sisz pokonać. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 20 października 2010, 12:42

Po­pat­rz na mnie i uśmie­chnij się. Skrad­nij mo­je ser­ce, a po­tem odejdź jak­by nig­dy nic się nie stało. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 13 października 2010, 16:25

Kiedyś dojdę na ko­niec świata, spełnię swo­je marze­nia, a wte­dy po­każe środ­ko­wy pa­lec tym, którzy we mnie wątpili. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 25 września 2010, 21:42
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

uśmiechnięta

Użytkownicy
T U V
Kalendarz
Aktywność